Privacy

FATE Europe, located at De Roos van Dekamaweg 1, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
The Rose of Dekamaweg 1,
1061 HR Amsterdam
The Netherlands
info @ fate-europe.eu

Personal data that we process
FATE Europe processes your personal data because you use our services and/or because you provide them to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
– First and last name
– E-mail address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

For what purpose and on what basis we process personal datapersoonsgegevens
FATE Europe processes your personal data for the following purposes:
– To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services
– To offer you the opportunity to create a profile on our website
– Sending our newsletter and/or advertising brochure, if you have marked it as desired

How long we keep personal data
FATE Europe does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Newsletter readers (name and e-mail address) – this data will be deleted as soon as you have indicated that you no longer wish to receive a newsletter.
Other personal data that you have actively provided by creating a profile on this website will be deleted as soon as you have indicated that you no longer wish to be listed.
Other personal data in correspondence and by telephone will be deleted as soon as you have indicated that you no longer wish to maintain contact with us.

Sharing personal data with third parties
FATE Europe does not sell your data to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. FATE Europe remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use
FATE Europe only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that has previously been stored via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by FATE Europe and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info @ fate-europe.eu. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. FATE Europe would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
FATE Europe takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info @ fate-europe.eu

FATE Europe, gevestigd aan De Roos van Dekamaweg 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Roos van Dekamaweg 1,
1061 HR Amsterdam
Nederland
info @ fate-europe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FATE Europe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FATE Europe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een profiel op onze website aan te maken
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien door u aangemerkt als gewenst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FATE Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief lezers (naam en mailadres) – deze gegevens worden verwijderd zodra u hebt aangegeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft door een profiel op deze website aan te maken worden verwijderd zodra u heeft aangegeven niet meer vermeld te willen worden.
Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch, worden verwijderd zodra u heeft aangegeven geen contact meer te willen onderhouden met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden
FATE Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FATE Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FATE Europe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FATE Europe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ fate-europe.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FATE Europe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FATE Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info @ fate-europe.eu